Onder sy leiding is die Uitvoerende Bestuurspan (UB) wat oorhoofs verantwoordelik om toe te sien dat strategiese inisiatiewe in die Kern Bestuurfunksies van Hoërskool Garsfontein geïmplementeer word.

UITVOERENDE BESTUURSPAN

(UB)

Adjunkhoof

Willie Voster

Departementshoof

Retief Smith

Adjunkhoof

Neels du Plooy

Die HBS is verantwoordelik vir die dag-tot-dag operasionele bestuur van die Hoërskool Garsfontein.  Die HBS beheer en bestuur die funksionering van ál die departemente in die skool en moet sorg dat die skool se doelwitte bereik word. Mnr. L Bantjes Hoof : Strategie en Beleidformulering Mnr. CM du Plooy Adjunkhoof : Finansies en Groot Kapitaalwerke neels@garsies.co.za Mnr. KW Vorster Bestuurshoof : Tegnologiese Innovasie & Data Administrasie willie@garsies.co.za Mnr. B Lindeque Bestuurshoof : Leerdersake, Dissipline en Koshuisaangeleenthede burger@garsies.co.za Mnr. R Smith Bestuurshoof : Sport en Belanghebberverhoudinge retief@garsies.co.za Mnr. G Theunissen Bestuurshoof : Bemarking, Werwing, Kommunikasie, Fasiliteite en Fondsinsamelings gustav@garsies.co.za Mnr. T Kok Bestuurshoof : Strategiese Dienste (Geboue, Veiligheid & Sekuriteit en Vervoer) tommy@garsies.co.za Me. A Mentz Bestuurshoof : Menslikehulpbronne en Administrasie  alma@garsies.co.za Mnr. C vd Berg Bestuurshoof : Kultuur, Rekordbestuur en Toekennings kultuur@garsies.co.za Mnr. E Laäs Bestuurshoof : Leerderwelstand en Gemeenskapverbintenis eugene@garsies.co.za

BESTUURSPAN

(HBS)

Mnr. L Bantjes Skoolhoof Mnr. T Kok			Akademiesehoof AOO fase (Gr.8 & 9)  Marie Louw 		Akademiesehoof VOO fase (Gr.10 - 12)  						 AKADEMIESE BESTUURSKOMITEE  Mnr. T Kok Akademiesehoof AOO fase Me. K Mare DHO Afrikaans Me. W Wegner DHO Engels Mnr. G Duursema DHO Wiskunde (Gr.9 -12) & Alpha Wiskunde Me.  T Pretorius DHO Wiskunde (Gr.8) & Wiskundige Geletterdheid Me.  S Roberts DHO Fisiese Wetenskap Me.  S Trumpie	DHO Lewenswetenskap Me.  T Coetzer	DHO Rekeningkunde, Besigheidstudies & Ekonomie 	 Me.  M Middel	DHO Gasvryheidstudies & Toerisme Me.  M Burger	DHO Rekenaartoepassing-tegnologie & Inligtingtegnologie Me.  K van Helsdingen	 DHO Geskiedenis & Geografie Mnr. W Prinsloo	DHO LewensoriŽntering Mnr. C vd Berg	DHO Drama, Visuele- & Ontwerpkuns 		  GRAADBESTUURSKOMITEE  Graad 8 Graadhoof	 Me. L du Plessis  Akademiese hoof Me. I Kritzinger HBS lid  Mnr. E Lašs Departementshoofde	Me. S Roberts, Me. M Middel Graad 9 Graadhoof	 Me. D van Loggerenberg Akademiese hoof Me. A Van Wyk HBS lid  Mnr. T Kok Departementshoofde  Me. K Mare, Mnr. G Duursema Graad 10					 Graadhoof	 Me. A Stiff 												 Akademiese hoof Me. E Van Eeden  		 HBS lid Mnr. C vd Berg							 Departementshoofde	Me. S Trumpie, Me. M Burger Graad 11 Graadhoof	 Me. S Forssman	 				 Akademiese hoof Me. T vd Walt  		 HBS lid 	Mnr. R Smith Departementshoofde	Me. W Wegner, Me. Karien van Helsdingen Graad 12 Graadhoof	 Me. T Pretorius  					 Akademiese hoof Me. A Breytenbach  				 HBS lid 	Mnr. KW Vorster							 Departementshoofde Mnr. W Prinsloo, Mnr. J de Vaal SPORTBESTUURSPAN  Sporthoof				Mnr. R Smith 				 Sportbemarker			Mnr. G Theunissen 					 Direkteur Atletiek		Mnr. Arnold van der Merwe				 Direkteur Rugby			Mnr. R vd Merwe	 	 Direkteur Hokkie (Seuns)	Mnr. N Berichon	 		 Direkteur Hokkie (Dogters)	Me. J Pienaar 		 Direkteur Netbal			Me. C Strauss 	 Direkteur Krieket			Mnr. M Morkel 	 Kleinsporte				Mnr. R Smith 			 KULTUUR  Kultuurhoof Mnr. C vd Berg  			 LEERDERSTEUNDIENSTE  Hoof					DR J Roux 				 Leerderwelstand			Me. Y Jordaan 					 KOSHUIS EN KOSHUISAANSOEKE Superintendent			Mnr. E Rossouw	 		 Voedseldiens- en Gasvryheidbestuurder SKOOLAANSOEKE	 Navrae, Aansoeke en Subsidies	Me. T vd Merwe	  ONDERWYSPOS AANSOEKE	 Hoof  				Mnr Leon Bantjes	 					 TERREIN EN SEKURITEIT Hoof					Mnr. T Kok	 				 Terreinbestuurder		Mnr. F Botha 				 Hoof Sekuriteit			Mnr. E Ludick

BESTUUR                    

AKADEMIESE BESTUURSPAN

   BEHEERLIGGAAM

HOOF

LEON BANTJES

ontwerp - eBantjes
Prof DP van der Nest VOORSITTER  (foto) Mnr Hennie Engelbrecht ONDERVOORSITTER 
Mnr Leon Rheeder       TESOURIER Me. Fransie du Preez       SEKRETARIS
Adv Nico Raubenheimer Mnr Colin de Villiers   Mnr Louis Scheepers Mnr Dawie Oberholzer       Mnr Jurg Steyn Mnr Morne Jacobs     

HOOF

LEON BANTJES

Onder sy leiding is die Uitvoerende Bestuurspan (UB) wat oorhoofs verantwoordelik om toe te sien dat strategiese inisiatiewe in die Kern Bestuur- funksies van Hoërskool Garsfontein geïmple- menteer word. Die UB bestaan uit die volgende senior personeel:

UITVOERENDE BESTUURSPAN

(UB)

Adjunkhoof

Willie Voster

Departementshoof

Retief Smith

Adjunkhoof

Neels du Plooy

Die HBS is verantwoordelik vir die dag-tot-dag operasionele bestuur skool.  Die HBS beheer en bestuur die funksionering van ál die departe- mente in die skool en moet sorg dat die skool se doelwitte bereik word. Mnr. L Bantjes  Hoof : Strategie en Beleidformulering hoof@garsies.co.za Mnr. CM du Plooy Adjunkhoof : Finansies en Groot Kapitaalwerke neels@garsies.co.za Mnr. KW Vorster   Bestuurshoof : Tegnologiese Innovasie & Data Administrasie willie@garsies.co.za Mnr. B Lindeque Bestuurshoof : Leerdersake, Dissipline en Koshuisaangeleenthede burger@garsies.co.za Mnr. R Smith Bestuurshoof : Sport en Belanghebberverhoudinge retief@garsies.co.za Mnr. G Theunissen Bestuurshoof : Bemarking, Werwing, Kommunikasie, Fasiliteite en Fondsinsamelings gustav@garsies.co.za Mnr. T Kok Bestuurshoof : Strategiese Dienste (Geboue, Veiligheid & Sekuriteit en Vervoer) tommy@garsies.co.za Me. A Mentz Bestuurshoof : Menslike hulpbronne en Administrasie alma@garsies.co.za Mnr. C vd Berg Bestuurshoof : Kultuur, Rekordbestuur en Toekennings - kultuur@garsies.co.za Mnr. E Laäs Bestuurshoof : Leerderwelstand en Gemeenskapverbintenis] eugene@garsies.co.za

BESTUURSPAN

(HBS)

AKADEMIESE BESTUURSPAN

Mnr. L Bantjes  Skoolhoof hoof@garsies.co.za Mnr. T Kok Akademiesehoof AOO fase (Gr.8 & 9) tommy@garsies.co.za Me. Marie Louw Akademiesehoof VOO fase (Gr.10 - 12) hoofakademie@garsies.co.za
BESTUUR                     

BEHEERLIGGAAM

 

AKADEMIESE BESTUURSKOMITEE 

Akademiesehoof VOO fase (Gr.10 - 12) Me Marie Louw   hoofakademie@garsies.co.za Akademiesehoof AOO fase Mnr. T Kok   Me.  K Mare  DHO Afrikaans Me.  W Wegner DHO Eng  Mnr. G Duursema DHO Wiskunde (Gr.9 -12) & Alpha Wiskunde Me.   T Pretorius  DHO Wiskunde (Gr.8) & Wiskundige Geletterdheid Me.   S Roberts DHO Fisiese Wetenskap Me.   S Trumpie DHO Lewenswetenskap Me.   M Middel DHO Gasvryheidstudies & Toerisme Me.   M Burger DHO Rekenaartoepassing- & Inligtingtegnologie Me.   K van Helsdingen   DHO Geskiedenis & Geografie Mnr. W Prinsloo DHO Lewensoriëntering Mnr. C vd Berg DHO Drama, Visuele- & Ontwerpkuns

GRAADBESTUURSKOMITEE

Graad 8  Graadhoof  Me. L du Plessis Akad. hoof Me. I Kritzinger HBS lid   Mnr. E Laäs Departementshoofde Me. S Roberts  en Me. M Middel Graad 9 Graadhoof   Me. D van Loggerenberg Akad hoof  Me. A Van Wyk HBS lid    Mnr. T Kok Departementshoofde Me.K Mare en Mnr. G Duursema Graad 10 Graadhoof   Me. A Stiff Akad hoof  Me. E Van Eeden HBS lid Mnr. C vd Berg Departementshoofde Me. S Trumpie en Me. M Burger Graad 11 Graadhoof   Me. S Forssman Akad. hoof  Me. T vd Walt HBS lid  Mnr. R Smith Departementshoofde Me. W Wegner en Me. Karien van Helsdingen Graad 12 Graadhoof  Me. T Pretorius Akad hoof  Me. A Breytenbach HBS lid  Mnr. KW Vorster Departementshoofde Mnr. W Prinsloo en Mnr. J de Vaal

SPORTBESTUURSPAN

Sporthoof Mnr. R Smith retief@garsies.co.za Sportbemarker Mnr. G Theunissen gustav@garsies.co.za Direkteur Atletiek Mnr. Arnold van der Merwe atletiek@garsies.co.za Direkteur Rugby Mnr. R vd Merwe rugby@garsies.co.za Direkteur Hokkie (Seuns) Mnr. N Berichon seunshokkie@garsies.co.za Direkteur Hokkie (Dogters) Me. J Pienaar  dogtershokkie@garsies.co.za Direkteur Netbal Me. C Strauss netbal@garsies.co.za Direkteur Krieket Mnr. M Morkel krieket@garsies.co.za  Kleinsporte Mnr. R Smith  retief@garsies.co.za   

KULTUUR

 

Kultuurhoof Mnr. C vd Berg kultuur@garsies.co.za

LEERDERSTEUNDIENSTE

  

Hoof DR J Roux  jroux@garsies.co.za Leerderwelstand Me. Y Jordaan yvette@garsies.co.za     

KOSHUIS EN KOSHUISAANSOEKE

Superintendent Mnr. E Rossouw koshuis@garsies.co.za

ONDERWYSPOS-AANSOEKE

Hoof Mnr Leon Bantjes hoof@garsies.co.za       SKOOLAANSOEKE Navrae, Aansoeke en Subsidies Me. T vd Merwe   aansoeke@garsies.co.za        TERREIN EN SEKURITEIT Hoof  - Mnr. T Kok tommy@garsies.co.za           Terreinbestuurder Mnr. F Botha  fanus@garsies.co.za    Hoof Sekuriteit Mnr. E Ludick hss@garsies.co.za
ontwerp eBantjes

Prof DP van der Nest VOORSITTER  (foto) Mnr Hennie Engelbrecht ONDERVOORSITTER 
Mnr Leon Rheeder       TESOURIER Me. Fransie du Preez       SEKRETARIS Adv Nico Raubenheimer    Mnr Colin de Villiers Mnr Louis Scheepers       Mnr Dawie Oberholzer Mnr Jurg Steyn       Mnr Morne Jacobs

Hoërskool Garsfontein