Garsies   kry   die   afgelope   3   jaar   die   toekenning   vir die   Beste   Afrikaanse   Hoërskool   deur   die   Best   of Pretoria   (Readers   choice).      GarsieLewe   gee   die leerders   geleenthede   om   hulself   te   geniet   met dae    soos    Lentedag,    Gr    10    bal,        Troffelverwel- koming,   Matriekafskeid,   Geesvang   en   vanjaar   se hoogtepunt ons 30 jarige feesvieringe. 
Die    Garsie    Bond    kom    in    2018    tot    stand,    om saam   te   val   met   die   30   jarige   feesvieringe   by Garsies.      Garsie   Bond   is   ‘n   geregistreerde   nie- winsgewende    organisasie    vir    die    gemeenskap van    oud-Garsies,    met    die    doelstelling    om    ‘n ondersteuners    basis    te    skep    vir    akademiese-, kulturele- en sportaktiwiteite.  
Hoërskool    Garsfontein    behaal    weereens    puik uitslae    met    die    Matriekgroep    van    2017.        Ons word   as   2de   beste   Akademiese-   en   Graadskool   in Gauteng   aangewys.         Garsies   spog   al   vir   die   afge- lope    8    jaar    met    100%    slaagsyfer.        Onderskei- dings    vir    2017:    twee    9-,        sewe    8-,    twaalf        7-, dertien     6-,     vyftien     5-     en     twee-en-twintig     4- onderskeidingskanidate.   
Ons   Garsie   Akademiese   Ondersteuningsdienste streef    daarna    om    leerders    op    'n    skolastiese, emosionele,     sosiale     en     maatskaplike     vlak     te ondersteun.   Unieke   individuele   behoeftes   word aangespreek    en    klem    word    gelê    op    selfont- wikkeling    sodat    elke    leerder    sy/haar    volle    po- tensiaal    kan    verwesenlik.        Dr.    Jeanné    Roux,    'n ervare   Opvoedkundige   Sielkundige   is   aan   hoof hiervan.  
Die   Uitvoerende   Bestuurspan   is   oorhoofs   verant- woordelik   om   toe   te   sien   dat   strategiese   inisia- tiewe   in   die   Kern   Bestuurfunksies   geïmplemen- teer    word.    Hoofbestuur    is    verantwoordelik    vir die    dag-tot-dag    operasionele    bestuur    van    die Garsies.      Die   HBS   beheer   en   bestuur   die   funk- sionering   van   ál   die   departemente   in   die   skool en   moet   sorg   dat   die   skool   se   doelwitte   bereik word.    
Ons    missie    is    o.a.    leierskapsontwikkeling    om medeleerders   en   die   gemeenskap   te   dien,   maar om   ook   leierskap   op   ‘n   persoonlike   vlak   te   ont- wikkel.    Die    tradisionele    leierskapsorganogram uitgebrei   tot   'n   horisontale   en   vertikale   leierskap- struktuur     wat     die     tradisionele     skoolstruktuur meer doeltreffend maak.

GarsieLewe

2017 / 2018

Garsie Bond

STIGTING JANUARIE 2018

Matriekuitslae

2017

Dienste

AKADEMIESE ONDERSTEUNING

Leierskap

GARSIERAAD VGR, GARSIELEIERS

Bestuur

BESTUUR EN PERSONEEL

ontwerp eBantjes
 meer meer meer meer

Hoërskool Garsfontein