Garsies    word    aangewys    as    Nr    1    Akademiese skool    in    die    land    en     Nr    1    skool    met    meeste universiteitstoelatings     in     Gauteng     (358).     Die afgelope   jaar   spog   ons   met   ‘n   100%   slaagsyfer   en die   Matriekgroep   2019   behaal   ook   gesamentlik 798    A’s    s.    Onderskeidings :    twee     9’s,    nege     8’s,      sewe   7’s,   agtien   6’e,      vier-en-twintig   5’s,      drie-en- twintig    4’s,   nege-en-veertig   3’s,      sewe-en-vyftig   2’s   nege-en-sewentig 1   onderskeidings.          

Matriekuitslae

2019

Bestuur

BESTUUR EN PERSONEEL

Die    Uitvoerende    Bestuurspan    is    oorhoofs    ver- antwoordelik     om     toe     te     sien     dat     strategiese inisiatiewe     in     die     kern     bestuurfunksies     geïm- plementeer     word.     Hoofbestuur     is     verantwoor- delik   vir   die   dag-tot-dag   operasionele   bestuur   van die    Garsies.        Die    HBS    beheer    en    bestuur    die funksionering   van   ál   die   departemente   in   die   skool en    moet    sorg    dat    die    skool    se    doelwitte    bereik word.                                                            

Garsie Bond

STIGTING JANUARIE 2018

Garsie Bond kom in 2018 tot stand, om saam te val met die 30 jarige feesvieringe by Garsies.  Ons is ‘n geregistreerde nie-winsgewende organisasie vir die gemeenskap van oud-Garsies, met die doelstelling om ‘n ondersteuners basis te skep vir akademiese-, kulturele- en sportaktiwiteite.                                     
Ons missie is onder andere leierskapsontwikkeling om medeleerders en die gemeenskap te dien, maar om ook leierskap op ‘n persoonlike vlak te ontwikkel. Die tradisionele leierskapsorganogram uitgebrei tot 'n horisontale en vertikale leierskap-struktuur wat die tradisionele skoolstruktuur meer doeltreffend maak.                                   Leierskap GARSIERAAD VGR, GARSIELEIERS Garsie Akademiese Ondersteuningsdienste streef daarna om leerders op 'n skolastiese, emosionele, sosiale en maatskaplike vlak te ondersteun. Unieke individuele behoeftes word aangespreek en klem word gelê op selfontwikkeling sodat elke leerder sy /haar volle potensiaal kan verwesenlik. Dr. Jeanné Roux, 'n ervare Opvoedkundige Sielkundige is aan hoof hiervan.                               Dienste ADMINISTRATIEF EN AKADEMIES
ontwerp - eBantjes

Prestasies Buite Skoolverband

2018

Hoërskool  Garsfontein

kliek op logo vir link na DiGiTV

Talle   Garsies    presteer   uitsonderlik   op   verskeie   gebiede buite   skoolverband.      Ons   poog   om   erkenning   ook   aan hierdie   besonderse   prestasies   te   gee   en   is   GarsieTrots op elkeen van hierdie leerders.  
Garsie   Bond   kom   in   2018   tot   stand   om   saam   te   val met   die   30   jarige   feesvieringe   by   Garsies.      Garsie Bond   is   ‘n   geregistreerde   nie-winsgewende   organi- sasie   vir   die   gemeenskap   van   oud-Garsies,   met   die doelstelling    om    ‘n    ondersteunersbasis    te    skep    vir akademiese-, kulturele- en sportaktiwiteite.    
Garsie     Akademiese     Ondersteuningsdienste     streef daarna   om   leerders   op   'n   skolastiese,   emosionele, sosiale   en   maatskaplike   vlak   te   ondersteun.   Unieke individuele    behoeftes    word    aangespreek    en    klem word    gelê    op    selfontwikkeling    sodat    elke    leerder sy/haar   volle   potensiaal   kan   verwesenlik.      Dr.   J   Roux, 'n    ervare    Opvoedkundige    Sielkundige    is    aan    hoof hiervan.    
Die    Uitvoerende    Bestuurspan    is    oorhoofs    verant- woordelik   om   toe   te   sien   dat   strategiese   inisiatiewe in   die   kern   bestuurfunksies   geïmplementeer   word. Hoofbestuur   is   verantwoordelik   vir   die   dag-tot-dag operasionele    bestuur    van    die    Garsies.        Die    HBS beheer    en    bestuur    die    funksionering    van    ál    die departemente    in    die    skool    en    moet    sorg    dat    die skool se doelwitte bereik word.    
Ons      missie      is      o.a.      leierskapsontwikkeling      om medeleerders   en   die   gemeenskap   te   dien,   maar   om ook   leierskap   op   ‘n   persoonlike   vlak   te   ontwikkel.   Die tradisionele    leierskapsorganogram    uitgebrei    tot    'n horisontale   en   vertikale   leierskapstruktuur   wat   die tradisionele skoolstruktuur meer doeltreffend maak.

Prestasies Buite Skoolverband

 2018

Garsie Bond

STIGTING JANUARIE 2018

Matriekuitslae

2019

Dienste

AKADEMIESE ONDERSTEUNING

Leierskap

GARSIERAAD VGR, GARSIELEIERS
Bestuur BESTUUR EN PERSONEEL
meer meer meer meer

kliek op logo vir link na DiGiTV

Garsies   word   aangewys   as   Nr   1   Akdemiese   skool      in die    land    en    ook    as    Nr    1    skool    met    die    meeste universiteitstoelatings   in   Gauteng   (368).   Die   afgelope 10   jaar   spog   ons   met   100%   slaagsyfer   en   Matrieks van   2019   behaal   gesamentlik   798   A’s.   Onderskeidings: twee   9,   nege   8’s,      sewe   7’s,   agtien   6’e,      vier-en-twintig 5’s,      drie-en-twintig   4’s,   nege-en-veertig   3’s,      sewe-en- vyftig 2’s en nege-en-sewentig 1onderskeidings .  
ontwerp - eBantjes
TUIS TUIS
INLIGTING INLIGTING
BESTUUR BESTUUR
AKADEMIE AKADEMIE
SPORT SPORT
KULTUUR KULTUUR
KOSHUIS KOSHUIS
KONTAK KONTAK

Hoërskool Garsfontein