Garsies word aangewys as Nr 1 Akademiese skool en Nr 1 skool met meeste universiteits-toelatings in Gauteng (358). Die afgelope jaar spog ons met ‘n 100% slaagsyfer en die Matriekgroep 2019 behaal ook gesamentlik 798 A’s s. Onderskeidings: twee 9’s, nege 8’s, sewe 7’s, agtien 6’e, vier-en-twintig 5’s, drie-en-twintig 4’s, nege-en-veertig 3’s, sewe-en-vyftig 2’s nege-en-sewentig 1 onderskeidings.              (lees meer)    Matriekuitslae 2019 Bestuur BESTUUR EN PERSONEEL Die Uitvoerende Bestuurspan is oorhoofs ver-antwoordelik om toe te sien dat strategiese inisiatiewe in die Kern Bestuurfunksies geïm- plementeer word. Hoofbestuur is verantwoor- delik vir die dag-tot-dag operasionele bestuur van die Garsies. Die HBS beheer en bestuur die funksionering van ál die departemente in die skool en moet sorg dat die skool se doel-witte bereik word.              (lees meer) Garsie Bond STIGTING JANUARIE 2018 Die Garsie Bond kom in 2018 tot stand, om saam te val met die 30 jarige feesvieringe by Garsies. Garsie Bond is ‘n geregistreerde nie-winsgewen-de organisasie vir die gemeenskap van oud-Garsies , met die doelstelling om ‘n ondersteu-ners basis te skep vir akademiese-, kulturele- en sportaktiwiteite.                   (lees meer) Ons missie is onder andere leierskapsontwik-keling om medeleerders en die gemeenskap te dien, maar om ook leierskap op ‘n persoonlike vlak te ontwikkel. Die tradisionele leierskaps- organogram uitgebrei tot 'n horisontale en vertikale leierskapstruktuur wat die tradisionele skoolstruktuur meer doeltreffend maak.                                 (lees meer)    Leierskap GARSIERAAD VGR, GARSIELEIERS Ons Garsie Akademiese Ondersteuningsdiens-te streef daarna om leerders op 'n skolastiese, emosionele, sosiale en maatskaplike vlak te ondersteun. Unieke individuele behoeftes word aangespreek en klem word gelê op selfont-wikkeling sodat elke leerder sy/haar volle po-tensiaal kan verwesenlik. Dr. Jeanné Roux, 'n ervare Opvoedkundige Sielkundige is aan hoof hiervan.                         (lees meer)    Dienste ADMINISTRATIEF EN AKADEMIES
ontwerp - eBantjes
Talle Garsies presteer uitsonderlik op verskeie gebiede buite skoolverband. Ons poog om erkenning ook elkeen van ons leerders wat buite skoolverband presteer, die nodige erkenning te gee. Ons is #GarsieTrots op elkeen se prestasie.               (lees meer)    Prestasies Buite Skoolverband 2018

Hoërskool  Garsfontein

kliek op logo vir link na DiGiTV

Talle    Garsies     presteer    uitsonderlik    op    verskeie gebiede    buite    skoolverband.        Ons    poog    om erkenning       ook       aan       hierdie       besonderse prestasies   te   gee   en   is   #GarsieTrots   op   elkeen van hierdie leerders.  
Die    Garsie    Bond    kom    in    2018    tot    stand,    om saam   te   val   met   die   30   jarige   feesvieringe   by Garsies.      Garsie   Bond   is   ‘n   geregistreerde   nie- winsgewende    organisasie    vir    die    gemeenskap van    oud-Garsies,    met    die    doelstelling    om    ‘n ondersteuners    basis    te    skep    vir    akademiese-, kulturele- en sportaktiwiteite.   
Ons   Garsie   Akademiese   Ondersteuningsdienste streef    daarna    om    leerders    op    'n    skolastiese, emosionele,     sosiale     en     maatskaplike     vlak     te ondersteun.   Unieke   individuele   behoeftes   word aangespreek    en    klem    word    gelê    op    selfont- wikkeling    sodat    elke    leerder    sy/haar    volle    po- tensiaal    kan    verwesenlik.        Dr.    Jeanné    Roux,    'n ervare   Opvoedkundige   Sielkundige   is   aan   hoof hiervan.  
Die   Uitvoerende   Bestuurspan   is   oorhoofs   verant- woordelik   om   toe   te   sien   dat   strategiese   inisia- tiewe   in   die   Kern   Bestuurfunksies   geïmplemen- teer    word.    Hoofbestuur    is    verantwoordelik    vir die    dag-tot-dag    operasionele    bestuur    van    die Garsies.      Die   HBS   beheer   en   bestuur   die   funk- sionering   van   ál   die   departemente   in   die   skool en   moet   sorg   dat   die   skool   se   doelwitte   bereik word.    
Ons    missie    is    o.a.    leierskapsontwikkeling    om medeleerders   en   die   gemeenskap   te   dien,   maar om   ook   leierskap   op   ‘n   persoonlike   vlak   te   ont- wikkel.    Die    tradisionele    leierskapsorganogram uitgebrei   tot   'n   horisontale   en   vertikale   leierskap- struktuur     wat     die     tradisionele     skoolstruktuur meer doeltreffend maak.

Prestasies Buite Skoolverband

 2018

Garsie Bond

STIGTING JANUARIE 2018

Matriekuitslae

2019

Dienste

AKADEMIESE ONDERSTEUNING

Leierskap

GARSIERAAD VGR, GARSIELEIERS

Bestuur

BESTUUR EN PERSONEEL

meer meer meer meer

kliek op logo vir link na DiGiTV

Garsies   word   aangewys   as   Nr   1   Akdemiese   skool     in   Gauteng   en   ook   as   Nr   1   skool   met   die   meeste universiteitstoelatings     in     Gauteng     (368).     Die afgelope   10   jaar   spog   ons   met   100%   slaagsyfer en   Matrieks   van   2019   behaal   gesamentlik   798 A’s.   Onderskeidings:    twee    9,   nege    8’s,      sewe   7’s, agtien   6’e,      vier-en-twintig   5’s,      drie-en-twintig    4’s, nege-en-veertig   3’s,      sewe-en-vyftig   2’s    en    nege- en-sewentig 1onderskeidings.  

Hoërskool Garsfontein