ontwerp - eBantjes
Garsies word aangewys as Nr 1 Akademiese skool in SA en Nr 1 skool met meeste universiteitstoelatings in Gauteng (358). Die afgelope jaar spog ons met ‘n 100% slaagsyfer en die Matriekgroep 2019 behaal ook gesamentlik 798 A’s s. Onderskeidings : twee 9’s, nege 8’s, sewe 7’s, agtien 6’e, vier- en-twintig 5’s, drie-en-twintig 4’s, nege-en- veertig 3’s, sewe-en-vyftig 2’s nege-en- sewentig 1 onderskeidings.

Matriekuitslae

2019

Garsie Bond

STIGTING JANUARIE 2018

Die Garsie Bond kom in 2018 tot stand, om saam te val met die 30 jarige feesvieringe by Garsies. Garsie Bond is ‘n geregistreerde nie-winsgewende organisasie vir die gemeenskap van oud-Garsies, met die doelstelling om ‘n ondersteuners basis te skep vir akademiese-, kulturele- en sport- aktiwiteite.

Prestasies Buite Skoolverband

2018

Ons missie is onder andere leierskaps-ontwikkeling om medeleerders en die ge-meenskap te dien, maar om ook leierskap op ‘n persoonlike vlak te ontwikkel. Die tradisionele leierskapsorganogram uitge-brei tot 'n horisontale en vertikale leier-skapstruktuur wat die tradisionele skool-struktuur meer doeltreffend maak.                                   Leierskap GARSIERAAD VGR, GARSIELEIERS Ons Garsie Akademiese Ondersteunings-dienste streef daarna om leerders op 'n sko-lastiese, emosionele, sosiale en maatskap-like vlak te ondersteun. Unieke individuele behoeftes word aangespreek en klem word gelê op selfontwikkeling sodat elke leerder sy/haar volle potensiaal kan verwesenlik. Dr. Jeanné Roux, 'n ervare Opvoedkundige Sielkundige is aan hoof hiervan.                               Dienste ADMINISTRATIEF EN AKADEMIES
Die Uitvoerende Bestuurspan is oorhoofs verantwoordelik om toe te sien dat strate- giese inisiatiewe in die kern bestuurfunksies geïmplementeer word. Hoofbestuur is ver- antwoordelik vir die dag-tot-dag opera- sionele bestuur van die Garsies. Die HBS beheer en bestuur die funksionering van ál die departemente in die skool en moet sorg dat die skool se doelwitte bereik word.

vir DiGiTV

ontwerp - eBantjes
Talle Garsies presteer uitsonderlik op verskeie gebiede buite skoolverband. Ons poog om erkenning ook aan hierdie besonderse prestasies te gee en is GarsieTrots op elkeen van hierdie leerders.
GarsieBond kom in 2018 tot stand om saam te val met die 30 jarige feesvieringe by Garsies. Garsie Bond is ‘n geregistreerde nie-winsgewende organisasie vir die gemeenskap van oud-Garsies, met die doelstelling om ‘n ondersteunersbasis te skep vir akademiese-, kulturele- en sportaktiwiteite.
Garsie Akademiese Ondersteuningsdienste streef daarna om leerders op 'n skolastiese, emosionele, sosiale en maatskaplike vlak te ondersteun. Unieke individuele behoeftes word aangespreek en klem word gelê op selfontwikkeling sodat elke leerder sy/haar volle potensiaal kan verwesenlik. Dr. J Roux, 'n ervare Opvoedkundige Sielkundige is aan hoof hiervan.
Die Uitvoerende Bestuurspan is oorhoofs verant- woordelik om toe te sien dat strategiese inisiatiewe in die kern bestuurfunksies geïmplementeer word. Hoofbestuur is verantwoordelik vir die dag-tot-dag operasionele bestuur van die Garsies. Die HBS beheer en bestuur die funksionering van ál die departemente in die skool en moet sorg dat die skool se doelwitte bereik word.
Ons missie is o.a. leierskapsontwikkeling om medeleerders en die gemeenskap te dien, maar om ook leierskap op ‘n persoonlike vlak te ontwikkel. Die tradisionele leierskapsorganogram uitgebrei tot 'n horisontale en vertikale leierskapstruktuur wat die tradisionele skoolstruktuur meer doeltreffend maak.

Prestasies Buite Skoolverband

2018

GarsieBond

STIGTING JANUARIE 2018

Matriekuitslae

2019

Dienste

AKADEMIESE ONDERSTEUNING
Leierskap GARSIERAAD VGR, GARSIELEIERS
Bestuur BESTUUR EN PERSONEEL
meer meer meer meer

vir DiGiTV

Garsies word aangewys as Nr 1 Akdemiese skool in die land en ook as Nr 1 skool met die meeste universiteitstoelatings in Gauteng (368). Die afgelope 10 jaar spog ons met 100% slaagsyfer en Matrieks van 2019 behaal gesamentlik 798 A’s. Onderskeidings: twee 9, nege 8’s, sewe 7’s, agtien 6’e, vier-en-twintig 5’s, drie-en-twintig 4’s, nege-en-veertig 3’s, sewe-en- vyftig 2’s en nege-en-sewentig 1onderskeidings .
HOËRSKOOL Garsfontein HOËRSKOOL Garsfontein
Garsfontein HOËRSKOOL HOËRSKOOL Garsfontein