Die skool se missie is onder andere leierskapsontwikkeling om medeleerders en die gemeenskap te dien, maar om ook leierskap op ‘n persoonlike vlak te ontwikkel. In 2017 is die tradisionele leierskaporganogram uitgebrei tot 'n horisontale en vertikale leierskapstruktuur wat die tradisionele skoolstruktuur meer doeltreffend maak. Die VLR (Verteenwoordigende Leerderraad) bestaan uit die Garsieraad asook die VGR (Verteenwoordigende Graderaad). Die VLR het ses subkomitees wat verantwoordelik is vir ‘n verskeidenheid skoolaktiwiteite. Die komitees staan bekend as GarsieAktief, GarsieGons, GarsieHart, GarsieTrots, Garsie VGR en GarsieLewe. Die VGR werk veral in graad- en voogklasverband, wat tot gevolg het dat die hele skool by projekte betrokke raak. Garsies begin ook in 2017 met ‘n klaskapteinstelsel waar ‘n leerder in elke voogklas die geleentheid gaan kry om administratiewe take in die klas te hanteer. ‘n Portuur-ondersteuningsgroep is ook gestig wat enige behoeftes of maatskaplike probleme identifiseer en aanmeld. Die leerders dra ‘n SOS-wapentjie en word tans opgelei om die taak met sensitiwiteit te verrig. Nog ‘n leierskapinisiatief is die leierskapforum. Enige leerder vanaf gr 8 - 10, kan aan die forum deelneem om sy of haar lewensvaardighede uit te bou en in ‘n veilige omgewing te evalueer. Daar word baie moeite gedoen om vaardige Leierskapforum leierfigure by die forum te betrek om leerderpotensiaal te ontwikkel. Daar word ook kursusse in onder andere noodhulp en selfverdediging aangebied. In ‘n leerder se graad 10-jaar moet hy/sy ‘n gedeelte van die leierskapforum bywoon om in aanmerking te kom vir die Garsieraad, aangesien daar dan alreeds leierskap-ontwikkeling plaasgevind het. By Hoërskool Garsfontein poog ons om aan al 1800 leerders die geleentheid te bied om sy/haar potensiaal as leier raak te sien en te ontwikkel. Leierskap is ‘n uiters kosbare kommoditeit en dit begin by elke individu se onderwerping en navolging van ons Skepper se voorbeeld as Leier.
Laat die sosiale kalender blom met lentedagreelings, Valentynsdag en -bal reëlings en reël ook opwindende tema sokkies.
Sien om na die welstand van Garsies deur insamelings projekte te hou om vir Garshand, Derdepoort uitreik en die Garsiehulpfonds te ondersteun.
Is verantwoordelik vir die algemene orde tydens Bereparkopeninge, en om te sorg dat die skoolreëls en tradisies tot hulle reg kom.
Moedig Garsies aan tot maksimum sport -en kultuur-deelname, ondersteuning en maak ook sport en kultuur uitslae bekend aan al die Garsies.

Me S Forssman

GARSIERAADVOOG

Mnr W Prinsloo

GARSIERAADVOOG

Mnr S Naudé

VGR VOOG

Sorg dat personeel en leerders se verjaarsdae spesiaal is en bied ook #hys’ngentleman en #syispragtig weke aan. Hulle hou ‘n ogie oor die welstand van koshuisleerders huis toe verlang.
Is die perfekte skakel om ons skool se leierskap-strukture vlot te laat verloop deur die skakel te wees tussen Garsieraad en VGR om sodoende maksimale deelname en ontwikkeling te bevorder
GarsieRaad     2021
Die skool se missie is onder andere leierskapsontwikkeling om medeleerders en die gemeenskap te dien, maar om ook leier- skap op ‘n persoonlike vlak te ontwikkel. In 2017 is die tradisionele leierskaporganogram uitgebrei tot 'n horisontale en vertikale leierskapstruktuur wat die tradisionele skoolstruktuur meer doeltreffend maak. Die VLR (Verteenwoordigende Leerderraad) bestaan uit die Garsieraad asook die VGR (Verteenwoordigende Graderaad). Die VLR het ses subkomitees wat verantwoordelik is vir ‘n verskeidenheid skoolaktiwiteite. Die komitees staan bekend as GarsieAktief, GarsieGons, GarsieHart, GarsieTrots, Garsie VGR en GarsieLewe. Die VGR werk veral in graad- en voogklasverband, wat tot gevolg het dat die hele skool by projekte betrokke raak. Garsies begin ook in 2017 met ‘n klaskapteinstelsel waar ‘n leerder in elke voogklas die geleentheid gaan kry om administratiewe take in die klas te hanteer. ‘n Portuur-ondersteuningsgroep is ook gestig wat enige behoeftes of maatskaplike probleme identifiseer en aanmeld. Die leerders dra ‘n SOS-wapentjie en word tans opgelei om die taak met sensitiwiteit te verrig. Nog ‘n leierskapinisiatief is die leierskapforum. Enige leerder vanaf gr 8 - 10, kan aan die forum deelneem om sy of haar lewens- vaardighede uit te bou en in ‘n veilige omgewing te evalueer. Daar word baie moeite gedoen om vaardige Leierskapforum leierfigure by die forum te betrek om leerderpotensiaal te ontwikkel. Daar word ook kursusse in onder andere noodhulp en selfverdediging aangebied. In ‘n leerder se graad 10-jaar moet hy/sy ‘n gedeelte van die leierskapforum bywoon om in aanmerking te kom vir die Garsieraad, aangesien daar dan alreeds leierskapontwikkeling plaasgevind het. By Hoërskool Garsfontein poog ons om aan al 1800 leerders die geleentheid te bied om sy/haar potensiaal as leier raak te sien en te ontwikkel. Leierskap is ‘n uiters kosbare kommoditeit en dit begin by elke individu se onderwerping en navolging van ons Skepper se voorbeeld as Leier.
Is die perfekte skakel om ons skool se leierskapstrukture vlot te laat verloop deur die skakel te wees tussen Garsieraad en VGR om sodoende maksimale deelname en ontwikkeling te bevorder.
Laat die sosiale kalender blom met lentedagreëlings, Valentynsdag en -Bal reëlings en reël ook opwindende tema sokkies.
Sorg dat personeel en leerders se verjaarsdae spesiaal is en bied ook #hys’ngentleman en #syispragtig weke aan. Hulle hou ‘n ogie oor die welstand van koshuisleerders huis toe verlang.
Die President en Presidente is die ambassadeurs van Hoërskool Garsfontein wat skoolkultuur, aktiwiteite en geesbou tradisies deuren-tyd bevorder, aanmoedig en ontwikkel en ook die leerders op die Beheerliggaam verteenwoordig.
Sien om na die welstand van Garsies deur insamelings projekte te hou om vir Garshand, Derdepoort-uitreik en die Garsie- hulpfonds te ondersteun.
Is verantwoordelik vir die algemene orde tydens Berepark- openinge, en om te sorg dat die skoolreëls en tradisies tot hulle reg kom.
Moedig Garsies aan tot maksimum sport- en kultuurdeelname, ondersteuning en maak ook kultuur- en sportuitslae bekend aan al die Garsies.