ontwerp - eBantjes
Hoërskool Garsfontein he t na ‘n lang wag uiteindelik w eer Opedag gehou soos net Garsies kan. Op Saterdag 10 April 2021 was dit die Oped ag vir voornemend e graad 8 Garsies en hulle ouers. Dit was ‘n baie suksesvolle Opedag en pe rsoneel het waarlik gewys wat Hoërskool Garsfonte in aan leerders bied. Weens Covid-19 protokolle was die struktuur van Opedag anders as in d ie verlede. Ouers m oes registreer om die Opedag by te woon. Daar was drie moontlike sessies waartyd ens die ouers en leerde rs die skool kon besoek, nl. 09:00-11:00, 11:00-13:00 en 13:0 0-15:00. Daar was omtrent 1 200 perso ne wat op die dag die sko ol besoek het en wat op skooltoere be gelei is.
Die VGR- & GR-lede was verantwo or-delik vir die toe re. Die leerders is altyd die hart en siel van die O pedag en ons sê dankie vir al die lee rders wat die voornemend e Troffels en ouers op skooltoere g eneem het. Buiten die toerleiers was d aar ook talle leerders wat deur die loop van die dag op een of ander manie r betrokke was by die skool – van perd- en fietsry, tot r ugby oefen, skilder, dans en Drumline speel.

OPEDAG

2021
ontwerp - eBantjes

OPEDAG 2021

Hoërskool Garsfontein he t na ‘n lang wag uiteindelik w eer Opedag gehou soos net Garsies kan. Op Saterdag 10 April 2021 was dit die Oped ag vir voornemend e graad 8 Garsies en hulle ouers. Dit was ‘n baie suksesvolle Opedag en pe rsoneel het waarlik gewys wat Hoërskool Garsfonte in aan leerders bied. Weens Covid-19 protokolle was die struktuur van Opedag anders as in d ie verlede. Ouers m oes registreer om die Opedag by te woon. Daar was drie moontlike sessies waartyd ens die ouers en leerde rs die skool kon besoek, nl. 09:00-11:00, 11:00-13:00 en 13:0 0-15:00. Daar was omtrent 1 200 perso ne wat op die dag die sko ol besoek het en wat op skooltoere be gelei is.
Die VGR- & GR-lede was verantwo ordelik vir die toe re. Die leerders is altyd die hart en siel van die O pedag en ons sê dankie vir al die lee rders wat die voornemend e Troffels en ouers op skooltoere g eneem het. Buiten die toerleiers was d aar ook talle leerders wat deur die loop van die dag op een of ander manie r betrokke was by die skool – van perd- en fietsry, tot r ugby oefen, skilder, dans en Drumline speel.
HOËRSKOOL Garsfontein HOËRSKOOL Garsfontein
Garsfontein HOËRSKOOL HOËRSKOOL Garsfontein